Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmark onderzoek

Een ethische compliance cultuur leidt tot betere prestaties!

Vorige week publiceerde LRN een wereldwijd onderzoek over de invloed van cultuur op gedrag, prestaties en meldingen. Dat onderzoek vond plaats onder ruim 8500 medewerkers in 15 landen waaronder Nederland (zie onderaan een visualisatie van de exacte landen). Conclusie: een ethische compliance cultuur beschermt en bevordert reputaties en winst. Hieronder vat ik het onderzoeksrapport voor jou samen.

Hoogtepunten:

*Bedrijven met een sterke ethische cultuur scoren 50% hoger mbt innovatie, aanpassingsvermogen aan marktveranderingen, klanttevredenheid, loyaliteit van medewerkers en groei;

*Medewerkers daar observeren minder overtredingen van de eigen gedragscode maar rapporteren 50% vaker hun vermoedens; meestal bij hun eigen leidinggevende, HR of Ethics&Compliance; slechts 8% via een externe ‘hotline’;

*Toch vond 23% van alle ondervraagden dat het prima is om de interne regels te overtreden om ‘de klus te klaren…’, en 14% gaf zelfs toe de regels te hébben overtreden in het afgelopen jaar; schokkerende verschillen bestaan tussen generaties Boomers (60+) en Gen Z (18-27 jaar): Gen Z vindt het 2,5 maal zo vaak prima om de regels te overtreden (29%) dan Boomers (12%; ik had het omgekeerde verwacht…);

*De belangrijkste factor mbt het wel of niet melden van vermoedens bleek de psycho-sociale veiligheid in de afdeling; helaas scoorde dit onderdeel het laagst; óók speelden een belangrijke rol de overtuiging dat er toch niets zou worden gedaan met een melding, de angst dat hun identiteit bekend zou raken of represailles zouden volgen;

*Top Executives laten hun beslissingen veel vaker leiden door ethische overwegingen, missie en kernwaarden dan middle managers (res. 76% en 39%); ook daar is dus nog veel werk aan de winkel!

Is er ook goed nieuws? Jazeker!
Vijf factoren bleken doorslaggevend bij het verbeteren van de etische cultuur:

1. De overtuiging dat de organisatie ethiek belangrijker vindt dan business doelen behalen;
2. een eigen leidinggevende die ethisch is;
3. jaarlijkse beoordelingen op zowel wat alsook hoe (goed gedrag belonen, niet alleen omzet);
4. vertrouwen als belangrikste kenmerk in afdelingscultuur;
5. een werkcultuur waar het wordt gewaardeerd dat jij je mond opendoet indien zaken afwijken van normen en waarden.

Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?
De gestelde vragen hadden betrekking op de navolgende aspecten:

-Ervaren medewerkers hun werkcultuur als doelgedreven en ethisch?
-Nemen leidinggevenden het voortouw om het belang van verantwoord handelen uit te leggen en tonen zij voorbeeldgedrag?
-Ervaren medewerkers een veilig werkklimaat om hun mening te geven en te melden zonder angst?
-Gedragen medewerkers zich óók ethisch indien de afdeling onder druk komt?
-Vertrouwen medewerkers de meldprocedure en worden gelijke monniken ook gelijkelijk behandeld?
-Is de communicatie mbt compliance relevant voor het individu?
-Worden bonussen uitgekeerd op basis van harde targets alsook correct gedrag (zie mijn eerdere blog daarover)?
-Is vertrouwen de grondslag van gedrag in de organisatie?
-Wordt gemeld en zo ja, hoe?

Indien je méér over een van deze onderdelen wil weten, bel dan gerust (is altijd gratis)! 0654914377

Indien je de zelf het rapport wil lezen, klik dan hier om het zelf te kunnen downloaden.

English version:

An Ethical Compliance Culture Leads to Better Performance!

Last month, LRN published a global study on the influence of culture on behavior, performance, and reporting. This research was conducted among more than 8500 employees in 15 countries, including the Netherlands (see below for the exact countries). Conclusion: an ethical compliance culture protects and promotes reputations and profits. Below, I summarize the benchmark report for you.

Highlights:

**Companies with a strong ethical culture score 50% higher in terms of innovation, adaptability to market changes, customer satisfaction, employee loyalty, and growth.**

**Employees in such companies observe fewer violations of their own code of conduct but report their suspicions 50% more often, usually to their own supervisors, HR, or Ethics & Compliance; only 8% via an external ‘hotline’.**

**However, 23% of all respondents felt it was acceptable to break internal rules to ‘get the job done’, and 14% even admitted to having broken the rules in the past year; shocking differences exist between generations: Boomers (60+) and Gen Z (18-27 years); Gen Z is 2.5 times more likely to find it acceptable to break the rules (29%) than Boomers (12%; I had expected the opposite…).**

**The most important factor in reporting suspicions was the psychosocial safety within the department; unfortunately, this aspect scored the lowest; also significant were the beliefs that nothing would be done with a report, the fear that their identity would be revealed, or that there would be retaliation.

**Top Executives base their decisions much more frequently on ethical considerations, mission, and core values than middle managers (respectively 76% and 39%); there is still much work to be done there!

Do we also have good news? Absolutely!

Five factors proved crucial in improving the ethical culture:

  1. The belief that the organization values ethics more than achieving business goals;
  2. Having an ethical supervisor;
  3. Annual reviews based on both what and how (rewarding good behavior, not just revenue);
  4. Trust as the main characteristic in departmental culture;
  5. A work culture where it is appreciated when you speak up if things deviate from norms and values.

How was the research conducted?

The questions posed related to the following aspects:
-Do employees experience their work culture as purpose-driven and ethical?
-Do supervisors take the lead in explaining the importance of responsible behavior and demonstrate it through their actions?
-Do employees feel a safe work environment to voice their opinions and report without fear?
-Do employees behave ethically even when the department is under pressure?
-Do employees trust the reporting procedure and are equal situations treated equally?
-Is the communication about compliance relevant to the individual?
-Are bonuses awarded based on hard targets as well as correct behavior (see my earlier blog on this important subject)?
-Is trust the foundation of behavior in the organization?
-Do employees file reports and if so, how?

If you want to know more about any of these components, feel free to call (it’s always free)! 0654914377

If you want to read the report yourself, click here to download it.

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland