Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmark onderzoek

Schokkende cijfers: EY Global Integrity Report 2024

Afgelopen maand verscheen het wereldwijde onderzoek dat iedere twee jaren wordt uitgevoerd door EY. Ruim vijf duizend respondenten deden mee, waaronder directieleden en (senior) leidinggevenden, in ruim vijftig landen. Helaas zijn de cijfers schokkender dan ooit!

Ik vat het lijvige onderzoek voor jou samen, zodat je deze met je eigen directie kunt bespreken.

Belangrijkste cijfers:
*38% van alle ondervraagden is bereid om de integriteitsregels opzij te schuiven indien dat hun financiële positie of promotie kan helpen. Dat is bijna 4 op de 10 collega’s!

*Die 38% geldt voor alle ondervraagden maar valt als volgt te onderscheiden: 25% van de medewerkers zonder leidinggevende taken gaf dit toe, 67% van de directieleden, 51% van de senior leidinggevenden.

*Ongeveer een op de drie medewerkers is van mening dat onethisch gedrag wordt getolereerd indien het senior managers en ‘toppers’ (high performers) betreft;

*De helft van medewerkers, 57% van senior leidinggevenden en 65% van directieleden voelen zich onder druk staan om overtredingen NIET te melden; 43% van de directieleden heeft in de afgelopen ervoor gekozen om een majeure integriteitsovertredingen niet te melden (19% van de medewerkers)!

Welke maatregelen hebben organisaties genomen om integer, verantwoord handelen te bevorderen?
*71% heeft beleid aangenomen om (bonus)betalingen aan medewerkers te kunnen terugvorderen in geval van wangedrag, alsook hun onderzoeksprocedures verbeterd;

*67% heeft nieuwe trainingen uitgerold en due diligence op derden verbeterd;

*55% heeft nieuw beleid aangenomen op het gebied van ESG/CSR alsook toegang tot zakelijke data op mobiele telefoons en diverse platforms (zoals whatsapp);

*31% heeft beloningen aangepast om verantwoord gedrag beter te belonen.

Oorzaken van bereidheid om de regels opzij te schuiven?

* Volgens EY ligt een eerste oorzaak als volgt: “Employee misconduct is directly influenced by the behaviors they observe from leaders.” (KLIK HIER voor mijn eerdere blog over de dominante invloed van leidinggevenden).

*Voorts blijkt uit hun onderzoek dat deze groep tweemaal vaker onder druk was gezet om NIET te melden, driemaal vaker geconfronteerd werd met represailles en twee en een half maal zo vaak ervan overtuigd was geraakt dat meldingen niet goed werden opgevolgd! Samengevat: zij hebben veel minder VERTROUWEN in (de integriteit van) hun organisatie. Hier is dus veel werk aan de winkel voor veel Compliance Professionals.

*Daarnaast bleek een kwart van overtreders de interne regels of vereisten niet te hebben begrepen, waaronder cross-culturele verschillen en standaarden, en een op de vijf medewerkers bezweek onder druk van hun leidinggevenden.

*In organisaties die een serieus integriteitsincident achter de rug hadden gaf bijna de helft aan dat zulks de schuld was van druk van managers of een gebrekkige ‘tone at the top’.

Is er ook goed nieuws?
*organisaties die veel vaker over het belang van integer, verantwoord handelen spreken, het goede voorbeeld op alle niveaus ook laten zien alsook hun handleidingen op orde hebben blijken de heft méér medewerkers te hebben die altijd integer handelen zonder compromissen; daarbij blijkt dat dergelijke organisaties compliance- en reputatie overwegingen in hun dagelijkse beslisstructuur hebben ingebakken;

KLIK HIER om zelf het gehele rapport te kunnen downloaden.

MEER weten? Bel gerust om te klankborden (dat is altijd gratis)! 0654914377

English version:

Last month, the global survey conducted every two years by EY was released. More than five thousand respondents participated, including Board Members and (senior) managers, in over fifty countries. Unfortunately, the figures are more shocking than ever!

I summarize the comprehensive study for you, so you can discuss it with your own management.

Key Figures:

*38% of all respondents are willing to disregard integrity rules if it can help their financial position or promotion. That is almost 4 out of 10 colleagues!

*This 38% applies to all respondents but can be dissected as follows: 25% of employees without managerial duties admitted this, 67% of Board Members, 51% of senior managers;

*Approximately one in three employees believes that unethical behavior is tolerated if it involves senior managers and ‘top performers’;

*Half of employees, 57% of senior managers, and 65% of Board Members feel pressured not to report violations; 43% of Board Members have actually chosen not to report a major integrity violation in the past two years (19% of employees)!

Which measures have organizations taken to promote ethical, responsible behavior?

*71% have adopted policies to reclaim (bonus) payments from employees and managers in cases of misconduct, as well as improved their investigative procedures;

*67% have rolled out new training and improved due diligence on third parties;

*55% have adopted new policies in the areas of ESG/CSR as well as access to business data on mobile phones and various platforms (such as WhatsApp);

*31% have adjusted rewards to better incentivize responsible behavior.

Causes of willingness to disregard rules?

*According to EY, a primary cause is as follows: “Employee misconduct is directly influenced by the behaviors they observe from leaders.” (CLICK HERE for my earlier blog on the dominant influence of leaders)

*Furthermore, their research shows that this group was twice as likely to be pressured not to report, three times more likely to face retaliation, and two and a half times more likely to believe that reports were not followed up properly! In summary: they have much less TRUST in (the integrity of) their organization. So, there is much work to be done for many Compliance Professionals.

*Additionally, a quarter of offenders did not understand the internal rules or requirements, including cross-cultural differences and standards, and one in five employees succumbed to pressure from their managers.

*In organizations that had experienced a serious integrity incident, nearly half indicated that it was due to pressure from managers or a lack of ‘tone at the top’.

Any good news?

*Organizations that more frequently talk about the importance of ethical, responsible behavior, actually demonstrate exemplary behavior at all levels, and have their policies in order, appear to have significantly more employees who always act with integrity without compromise; furthermore, such organizations have integrated compliance and reputation considerations into their daily decision-making structure.

CLICK HERE to download the full report yourself.

Or call me to brainstorm (always free of charge): 0654914377

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland